Publikasjonsliste / Publications

Oppdatert 01.05.2014. 

  1. Bøker, bokbidrag og rapporter
  2. Artikler, papers, kapitler o.l.
  3. Noen foredrag, kurs, seminarer m.m
  1. Bøker, bokbidrag og rapporter

2014:   Etikk for journalister. 5.reviderte utgave. Oslo: Fagbokforlaget. 348 sider.

2013:    «Der 22. Juli in der Ôffentlichkeit: Hat die Selbstkontrolle der norwegischen Medien

funktionert?» Artikkel i Haller, Michael (Hrsg): Rechtsterrorismus in den Medien. Side 141-145. Berlin: LIT Verlag.

2012:   ”Nyhetsvurderinger. På innsiden i fem redaksjoner.” Redaktør for fagbok, samt egne

artikkelbidrag. Oslo: Cappelen Damm Høyskoleforlaget

2012:   ”Mediene og terroraksjonen. Studier av norske mediers dekning av 22.juli”. Redaktør

antologi, samt eget artikkelbidrag. Oslo: UniPub (nå: Akademika).

2012:   «Vær varsom – og dristig!» Kapittel i Guri Hjeltnes og Morten Møller Warmedal

(red.): «Undersøkende journalistikk – metode, prosess og etikk». Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag.

2010:  ”Dagen”, ”Folkets Framtid”, ”Landsbladet”. Tre mindre artikler (”avisbiografier”) i

Norsk Presses Historie, bind 4, ”Norske aviser fra A til Å”. Universitetsforlaget, Oslo.

2010:   Orden i eget hus. Om selvjustisens fordeler og farer. Artikkel i ”Anti-festskrift til

Norsk Presseforbunds 100-årsjubileum”, red. Per Edgar Kokkvold, s.37-44. IJ-forlaget 2010.

2010:  ”Regler, dyder eller omsorg? Presseetiske erklæringer belyst fra tre

moralfilosofiske posisjoner.” Del av kompendium til masterstudium, Universitetet i Oslo.

2010:   Pressens rett eller publikums behov? Om presseetikkens moralfilosofiske

legitimering. Artikkel i Roppen, Johann og Sigurd Allern (red): ”Journalistikkens samfunnsoppdrag”. IJ-forlaget, Kristiansand.

2010:  ”Formuleringer av samfunnsoppdraget.” Artikkel i Roppen, Johann og Sigurd Allern

(red): ”Journalistikkens samfunnsoppdrag”. IJ-forlaget, Kristiansand.

2010:   Etikk for journalister. 4. reviderte utgave. Fagbokforlaget, Bergen. 323 sider.

2009:   Kriminaljournalistikkens etikk. PFU-uttalelser belyst fra tre

            moralfilosofiske posisjoner. Dr.avhandling, Universitetet i Bergen. 359 s.

2006:   Etikk for journalister. 3. reviderte utgave. Fagbokforlaget, Bergen. 343 sider.

2006:   Morderjakt og mediemakt. Journalistisk metode, sjanger og etikk i dekningen av

            Orderud-saken. (Sammen med Helge Østbye og Lars Arve Røssland.)  Cappelen,

Oslo. 208 sider.

2005:   Full skjæring. Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene (2.utgave).

Publikasjon nr. 60, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. 130 sider. (Sammen med Lars Arve Røssland)

2004:   ”Uthengt”. Subjektive opplevelser av negativ presseomtale. Arbeidsrapport nr. 166,

Høgskulen i Volda/Møreforsking. ISBN 82-7661-216-4. 66 sider.

2003:   Tre uker i desember  (”Tønne-rapporten”). Sammen med Guri Hjeltnes og Henrik

Syse. Rapport, utgitt av Norsk Presseforbund, Oslo. 121 sider.

2003:    Kompiser i krim. Aktører, strategier og relasjoner i mediedekningen av Orderud-

              saken.  Sammen med Lars Arve Røssland. Rapport, utgitt av Norsk Journalistlag,

Oslo. 60 sider.

2002:   Etikk for journalister. 2. reviderte utgave.  Fagbokforlaget, Bergen. 350 sider.

2001:  ”Vår ære og vår autonomi”. Journalisters syn på yrkesrolle og etikk.

Forskningsrapport nr. 44,  Høgskolen i Volda.  ISBN 82-7661-143-5. 133 sider.

2000:  Etikk for journalister.  Fagbokforlaget, Bergen. ISBN 82-7674-538-5.  339 sider.

2000:   Full skjæring. Drapssaken, nyhetsjakten og menneskene bak nyhetene. (Sammen med Lars Arve Røssland). Rapport om «Hedrum-saken» utgitt av Norsk Journalistlag, Oslo.  65 sider.

1999:   Mediekunnskap 4 – Avis. (Lærebok for videregående skole).  NKI Forlaget, Bærum. 224 sider.

1997:   Mediekunnskap 2. (Lærebok for videregående skole, sammen med Ingvaldstad, Overland og Sverdrup.)  258 (83) sider. (2.utgave 1998)

1997:   Journalister til salgs?  En rapport om sponsing og tekstreklame i media. Arbeidsrapport nr. 46, Høgskulen i Volda.  ISBN 82-7661-075-7. 120 sider.

1997:  Mediekunnskap 1. Kommentar- og oppgaveperm. (Innledning til studiemodulene Massekommunikasjon, Journalistikk, Dagspresse, Kringkasting.)  Folkets Brevskole, Oslo.  52 sider.

1997:  Mediekunnskap 2.  Kommentar- og oppgaveperm.  (Innledning til studiemodulene Vitenskapelig metode, Påvirkning, Innholdsanalyse, Mediepolitikk.)  Folkets Brevskole, Oslo.  47 sider.

1996:   Utredning om personvern fra en journalistisk synsvinkel.  Vedlegg til NOU 1996:12,

«Medieombud». Kulturdepartementet, Oslo.  Side 57-68.

(Er også publisert online: http://odin.dep.no/nou/1996-12/ved2.htm)

1995:  Presseetikk og moralfilosofi. Fem essay. Forskningsrapport nr. 9, Møreforsking/

Høgskulen i Volda. 85 sider. ISBN 82-7661-033-1.  85 sider.

1994:  Etikk i journalistikk.  Lærebok. Institutt for Journalistikk, Fredrikstad. 209 sider.

ISBN 82-7147-136-8.

1992:  Pressemedier. Kommentar- og ajourføringshefte. Folkets Brevskole, Oslo. 13 sider.

1991:  Pressen som polaringseringsfaktorEt bidrag til forståelse av konflikt som

nyhetskriterium. Møre og Romsdal Distriktshøgskole, Volda. 105 sider. ISBN

82-7661-000-5.

1990:  Journalistrollen, i Andenæs og Høst m.fl.: «Tilleggshefte til Mediemakt», side 43-74.

Folkets Brevskole, Oslo.  (Utgitt som eget hefte av Folkets Brevskole i 1992)

1989:  Banens Beste. Reportasjebok. Sambåndet Forlag, Bergen.  ISBN 82-90777-24-8. 96

sider.

1987:  Arthur Berg. Biografi. Nye Luther Forlag, Oslo. ISBN 82-531-4206-4. 263 sider.

1983:  Grunnleggende journalistikk. Kompendium utgitt ved Gimlekollen Mediesenter. 80

sider.

 

 

  1. Artikler, papers og kapitler

 

2014:  ”Relevant og nyttig om alvorlig tema”. Bokanmeldelse av

Staksrud, Elisabeth: Digital mobbing. Norsk Medietidsskrift 2/2014.

 

2013:  ”Leveson, England og Norge”. Kronikk, om de presseetiske skandalene i England.  Dagens Næringsliv 08.01.13, (Ikke på nett)

 

2012:   ”Nyheter og nyhetsproduksjon”. Kapittel i Brurås, Svein (red.): Nyhetsvurderinger.

Oslo: Cappelen Damm Høyskoleforlaget. (sammen med Paul Bjerke og Turid Øvrebø)

 

2012:   ”Metode”. Kapittel i Brurås, Svein (red.): Nyhetsvurderinger. Oslo: Cappelen Damm

Høyskoleforlaget.

 

2012:   ”Å ”ta grep” om det vesentlige”. Kapittel i Brurås, Svein (red.): Nyhetsvurderinger.

Oslo: Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

 

2012:   ””Det er en tid for alt”. Nyhetsdekning i tre faser.” Artikkel i Brurås, Svein (red.):

Mediene og terroraksjonen. Oslo: UniPub.

 

2011:   “Bewährungsprobe im Terrorchaos”. Message. Internationale Zeitschrift für

Journalismus. Hanburg 2011 (4) s. 26-29.

 

2011:   Bokanmeldelse av Pentti Raittila, Kari Koljonen & Jari Väliverronen: «Journalism and

School Shootings in Finland 2007-2008», Tampere University Press 2010, i Nordicom Information 3-2011.

 

2011:  ”Journalisten og den sårbare. Et relasjonsetisk innspill til presseetikken.”

Vitenskapelig artikkel i ”Materialisten, tverrfaglig referee-basert tidsskrift for forskningsformidling og teoretisk debatt”, nr. 1-2011, s.9-24.

 

2011:  «Ja til Medieansvarslov». Kronikk i Aftenposten 15.06.11 (sammen med Guri

Hjeltnes og Gunnar Flikke)

 

2011:  «Faiza og ”blodhundene”». Kronikk (bestilt) i Dagbladet 26.02.11.

 

2011:  «Medienes samfunnsansvar blir tydeliggjort». Artikkel (bestilt) i Sunnmørsposten

06.08.11.

 

2011:  “Ethics and Quality: Rules or Virtue? An analysis of the moral philosophical features

of the Norwegian Press Council and its impact on quality in journalism”. Paper til konferansen “What makes good journalism?”, Westminster University, London, juni 2011.

 

2010:   ”Skandale!”. Bokanmeldelse av Sigurd Allern og Ester Pollack (red.) (2009):

”Skandalenes markedsplass. Politikk, moral og mediedrev”. Norsk Medietidsskrift 3/2010 s.306-309.

 

2010:   ”Dagen”, ”Folkets Framtid” og ”Landsbladet”. Tre mindre bidrag (avis-biografier)

til Dahl, Hans Fredrik m.fl. (red.) ”Norsk Presses Historie, bind 4: Norske aviser fra A til Å”. Universitetsforlaget, Oslo.

 

2009:  ”Media Accountability Systems”: Regulerende krefter mellom marked og lov. Norsk

Medietidsskrift 2/2009 s. 120-139.

 

2009:   “Ambisiøst om privatlivets ufred.” Bokanmeldelse av Carl-Erik Grimstad (2008): “Privatlivets ufred. Når ord og bilder krenker”. Norsk Medietidsskrift 1/2009 s.90-93.

 

2009:   Obligation to authorize interviews and freedom of speech.A Scandinavian perspective. Paper submitted to Helsinki Foundation for Human Rights, as a contribution to a comparative analysis of freedom of the press issues. Publisert online: http://humanrightshouse.org/About_us/Projects/Observatory_of_the_Freedom_of_Media_in_Poland/index.html

 

2009:  Obowiązek autoryzacji wywiadów a wolność słowa. Ze skandynawskiej

 perspektywy. Praca przekazana Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka jako wkład w

porównawczą analizę zagadnienia wolności prasy. (Samme tekst som forrige punkt, men oversatt til polsk. Publisert online:

http://www.obserwatorium.org/index.php?option=com_content&view=article&id=462:svein-bruras-autoryzacja-wypowiedzi-w-skandynawii&catid=47:aktualnosciprog&Itemid=66

 

2008:   Feministisk etikk – presseetikkens tapte dimensjon? Paper til den 13. norske medie-

forskerkonferansen, Lillehammer 30.-31.oktober 2008.

 

2007:   Pressens blinde flekker. Bidrag i konferanserapport, Høgskolen i Oslo. HiO-

rapport nr. 17, 2007. 2 sider.

 

2006:   Journalistikk og kjønn: Hva skjedde egentlig i Dagsavisen? Bokanmeldelse av Turid

Øvrebø (2005): ”Nyhetsproduksjon, kjønn og makt. En studie av endring i dagsavisen 2000-2004”. Norsk Medietidsskrift 2/2006, s. 178-180.

 

2006:   Pressefolk har respekt for PFU. Paper til Norsk Medieforskerlags 12. Nasjonale

konferanse, Bergen 9.-20.oktober 2006.

 

2005:   Følelser og fakta. Kronikk (invitert, om tsunami-dekningen), Dagbladet 11.01.2005

 

2005:   Flodbølgen i media. Kronikk (invitert, om tsunami-dekningen), Bergens Tidende

08.01.2005

 

2005:   Kilderelasjoner i kriminaljournalistikk. En skildring og en kritikk. Paper til den

17.nordiske  medieforskerkonferanse, Aalborg 11.-14.august 2005.

 

2004:   Om David Beckham og Harry Lindstrøm – og journalistikkens triviallitterære koder.

I Granaas, Rakel m.fl. (red.): ”Mellom sann skrift og mytisk røynd. Festskrift til Jan Inge Sørbø”. Ivar Aasen-instituttet/Høgskulen i Volda. 11 sider.

 

2003:  En troverdig biljournalistikk”. Artikkel i Spurkeland, Einar: ”Rødt lys for

biljournalistikken”. IJ-forlaget/Høgskoleforlaget, Kristiansand.  6 sider.

 

2003:   Presseetikk. Artikkel i Ottosen, Espen (red.): ”Lundes Etikkleksikon”. Lunde

Forlag, Oslo.  ISBN 82-520-3573-6.   Side 251-254.

 

2003:    Kildeetikk – maktkamp og respekt.  Artikkel i Ottosen, Rune og Thore

Roksvold (red.):  ”Presseetisk front.  Festskrift til Odd Raaum”.  IJ-forlaget,

Kristiansand.  ISBN 82-7147-240-2.  8 sider.

 

2002:    Om medier, verdier og moral.  Bokanmeldelse av Terje Rassmussen:

”Mediemoral”, i Norsk Medietidsskrift 1/2002, side 175-180.

 

2001:   Journalistenes ufortjent dårlige rykte.  Kronikk i Bergens Tidende 25.10.01.

 

2001:   Presseetikk: Profesjonalisering, profilering, fasadevask? Paper presentert på

workshop, Nasjonalt nettverk for profesjonsetikk, Bodø 19.-20.juni 2001.

 

2001:   ”Den hellige og ukrenkelige redaksjonelle autonomi”. Paper til den 15. nordiske konferansen for medie- og kommunikasjonsforskning, Reykjarvik, Island 11.-13.august 2001.

 

2000:  Interaktivt kursopplegg: Etikk i krim-journalistikk.  Publisert på NRK sine nettsider.

(Ikke lenger tilgjengelig)

 

1999:   Arthur Berg.  Artikkel til Norsk Biografisk Leksikon, bind 1. Kunnskapsforlaget, Oslo.

 

1998:   Sponsorer vil styre programproduksjonen. Kronikk i Norsk Medietidsskrift 2/1998, side 116-122.

 

1997:   Sponsing kan true medienes frihet.  Kronikk i fagbladet Kampanje 12/1997.

 

1997:   Sponsing av journalistikk. En skisse av et prosjekt. Paper til den 13. Nordiske

konferanse for Massekommunikasjonsforskning, Jyväskylä,Finland, 9.-12.august 1997.

 

1996:  The Journalist and «the Other». A Normative Perspective on Respect for Privacy in

            the Ethics of Journalism. The Nordicom Review of Nordic Research on Media and

Communication No. 1/1996.  pp 171-180.

 

1995:  Et moralfilosofisk perspektiv på presseetikken. Paper presentert på workshop,

Etikkprogrammet, Norges Forskningsråd,

 

1995:   Journalisten og ”Den andre”. Et normativt perspektiv på personvernet i

presseetikken. Paper til den 12. nordiske konferanse for Massekommunikasjonsforskning, Helsingør, Danmark, 12.-15.august 1995.

 

 

  1. Noen foredrag, seminarer og kurs m.m.

 

2014:  Immediacy or verification? Conflicting ideals in online news. Forelesning under

International Journalism Week, Abat Oliba CEU University, Barcelona, 04.03.2014.

 

2014:  The Philosophical Foundations of Freedom of Speech. Forelesning på Lobachevsky

State University of Nizhni Novgorod, Russia, 02.04.2014.

 

2014:   ”Vær Varsom-plakaten”. Foredrag/kursdag i NRK Sogn og Fjordane, Førde, 07.02.2014

 

2013:   ”Gud og hvermann: Redaktør Arthur Berg”. Foredrag i serien ”Journalistikkens

klassikere”, arrangert av Fritt Ord og Universitetet i Bergen. Litteraturhuset Bergen, 21.10.2013.

 

2013:   Nyhetsvurderinger og medieforståelse. Foredrag (og spørsmålsrunde) for alle

ansatte i Landbruksdepartementet, på deres Kick Off-seminar på Quality Hotel Expo, Oslo. 26.08.2013.

 

2013:   Who Watches the Watchmen? On new proposals on media ethics in Europe. Lecture,

International Week, Volda University College 05.02.2013.

 

2013:   Presseetikk og Vær Varsom-plakaten. Heldags seminar NRK Sogn og Fjordane, Førde

(Nynorsk Mediesenter) 01.02.2013.

 

2012:    Pressefotoet og det sårbare menneske. Foredrag på seminaret ”Grenser for

medienes bildebruk”, arrangert av NTNU, Program for anvendt etikk. Trondheim 29.november 2012.

 

2012:   Wie weit funktionert die Selbstkontrolle des Journalismus? Innlegg og paneldebatt på

symposiet ”Rechtsterrorismus – Wie gehen Mediene damit um?” (simultantolket fra engelsk). Seminar/symposium for masterstudenter ved Hamburg Media School, 8.-9.november 2012.

 

2012:   Etikk og kriminaljournalistikk i lokalavisene. Dagskurs for Landslaget for

Lokalaviser. Hotell Park Inn, Gardermoen.

 

2012:   Fresh research results on the media coverage of 22/7. Sammen med studenter.

Åpent seminar om ”Terror og ytringsfrihet”, Høgskulen I Volda.

 

2012:  The Role of the Journalist. Lecture at Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia.

 

2012:   The Philosophical Foundations of Freedom of Speech. Lecture at Immanuel Kant           Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia.

 

2012:   Current Issues in National and International Media Ethics. Lecture at Immanuel

Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russia.

 

2012: ”Vær Varsom-plakaten”. Gjesteforelesning/dagskurs på Nynorsk Mediesenter, NRK

Sogn og Fjordane.

 

2012:  ”Mediedekninga etter 22.juli”. Foredrag på Forskningsdagane, Høgskulen i                      Volda.

 

2012:  ”Syndebukk-journalistikken”. Foredrag og innledning til debatt i Kringkastingsrådet,

NRK. Om NRKs dekning av 22.juli-rapporten.

 

2011: ”Aktuelle presseetiske spørsmål”. Heldagskurs for redaksjonelle medarbeidere i

Bergens Tidende, 18.oktober 2011.

 

2011: ”Mediedekningen av 22.juli”. Innledning på åpent seminar, Høgskulen i Volda

22.september 2011.

 

2010: ”Journalistikk og sosiale medier”. Gjesteforelesning og seminar, Universitetet i

Nordland, Bodø 31.08.2010.

 

2010: ”Forsvarsadvokater og media”. Foredrag på etikkseminar, Forsvarergruppen av 1977

(for ca 150 advokater). Håndverkeren, Oslo 30.01.2010.

 

2009:  ”Det var verre før. Om grøss og gru i krim-journalistikken.” Foredrag på

Forskningsdagene, Høgskulen i Volda 22.09.09.

 

2009: ”Kvalitet i journalistikk”. Foredrag på landsstyremøte, Norsk Journalistlag, Oslo

23.09.2009.

 

2009: ”Unnlatelsessynd versus skrivesynd”. Foredrag på nasjonalt seminar for lokalaviser

(Tor Jonsson-seminaret), Landslaget for Lokalaviser, Lom 15.10.2009

 

2009:  ”Kriminaljournalistikkens etikk”. Foredrag for landsstyret i Norsk Presseforbund, Oslo

19.06.2009

 

2008:   ”Media – støttespiller eller overgriper?” Foredrag på Novemberkonferansen,

arrangert av Universitetssykehuset i Nord-Norge og RVTS, Tromsø 12.11.2008

 

2008:    Kildeetikken i journalistikken. Gjesteforelesning, Universitetet i Bergen, Institutt for

informasjons- og medievitenskap, 3.november 2008.

 

2008:    ”Medieetiske utfordringer” Innlegg og paneldeltakelse etter foredrag av Arne

Johan Vetlesen (som ikke møtte). Den 13. norske medieforskerkonferansen,

Lillehammer 31.oktober 2008.

 

2008:   ”Presseetiske posisjoner i moralfilosofisk lys”. Foredrag på nasjonalt

halvdagsseminar, Profesjonsetisk Nettverk, Volda 31.mars 2008.

 

2008:   ”Etikk eller taktikk? Om presseetikken og dens beskyttende kraft”. Foredrag for

Personvernkommisjonen, Oslo 8.februar 2008. (Jfr. NOU 2009:1, kap.13)

 

2007:   ”Tabloide sykehus? Klinisk-etiske utfordringer i møtet med media.” Foredrag og

debatt for leger og andre ansatte på Sykehuset Buskerud, 21.november 2007.

 

2007:      ”Det er jo ikke ulovlig! Om forskjellen på jus og etikk.” Innlegg på

Ytringsfrihetsseminaret, Høgskulen i Volda 1.november 2007.

 

2007:       ”Saken Mediene Glemte”. Innlegg og paneldebatt hos Institusjonen Fritt Ord, Oslo,

07.03.2007.  http://www.journalisten.no/story/45188

 

2007:     ”Pressens blinde flekker.” Innlegg/kommentator, åpent dagsseminar Høgskolen i

Oslo 13.april 2007. (Jfr. HiO-rapport nr. 17, 2007.

 

2007:        ”Det er pressens oppgave…”  Hva sier Vær Varsom-plakaten om

    samfunnsoppdraget? Innlegg på Forskningsdagene, Høgskulen i Volda september

2007.

 

2006:        ”Medienes toleranse og intoleranse”. Foredrag og debatt, Mediehøgskolen

Gimlekollen, Kristiansand, i forbindelse med skolens 25 års-jubileum

22.september 2006.

 

2006:      ”For åpen rett – eller for lukkede dører?” Om forholdet mellom presse, politi og

rettsvesen. Innlegg og paneldebatt, Nordiske Mediedager, Bergen, 11.05.06.

 

2005:       ”Presse, etikk og samfunn”. Forelesninger og veiledning på forskerkurs, 5 dager,

Etikkprogrammet Norges Forskningsråd (sammen med Henrik Syse)

 

2005:      ”Pressens dekning av tsunami-katastrofen.”  Kringkastingsrådet, Oslo. Innledning

til debatt. NRK, 27.01.2005.

 

2004:     ”Krimjournalister – nyttige idioter?” Paneldebatt, ”Hauststormen”, konferanse for

journalistlagene på Vestlandet. Edvard Grieg Suitell, Bergen, 26.september 2004.

 

2004:     ”News, Power and Politics”. Foredrag, United World College, Fjaler i Sunnfjord,

26.03.2004.

 

2004:    ”Presseetikk og kildekritikk”. Redaksjonsseminar Studvest (for 30 redaksjonelle

medarbeidere). Scandic hotell, Bergen 06.03.2004.

 

2003:    ”…skal som hovedregel ikke omtales”.  Foredrag og debatt om medias omtale av

selvmord.  Nordlandssykehuset og Nordland Journalistlag. Bodø 07.10.2003.

 

2003:     ”Habilitet, integritet og uavhengighet”.  Redaksjonsseminar i Dagen,

Bergen 25.09.2003.

 

2003:    ”Tønne-saken”. Seminar, innlegg og debatt, Høgskolen i Oslo, 25.10.2003.

http://www.journalisten.no/story/34499

 

2003:     ”Lærdommer av Tønne-saken”.  Foredrag og debatt, redaksjonsseminar i Bergens

Tidende.

 

2003:    ”Tre uker i desember”.  (Fremleggelse av ”Tønne-rapporten”)  Foredrag og

debatt på landsmøte i Norsk Redaktørforening, Oslo. (Sammen med Guri Hjeltnes og

Henrik Syse)

 

2003:    ”Journalistisk metode og adferd”.  Innledning og paneldebatt på landsmøte i Norsk

Journalistlag, Sandefjord 07.05.2003.

 

2003:   ”Samrøre på Orderud gård”.  Innledning og paneldebatt på SKUP 2003, Haugesund.

(Sammen med Lars Arve Røssland). http://www.journalisten.no/node/12503

 

2002:   Prosjekt «Nye etiske husregler» i Tidens Krav, Kristiansund.  Ledet to samlinger i

avisa, samt gruppearbeid underveis.

 

2002:   Seminar i Fjordenes Tidende, Måløy:  ”Endringene i Vær varsom-plakaten i 2001”.

 

2001:  «Kildens rettigheter i intervjusituasjonen«.  Innlegg/forelesning m/debatt på

redaksjonsseminar for nyhetsredaksjonen i Bergens Tidende.

 

2001:   «Det norske presseetiske systemet«.  Foredrag m/debatt på Nordisk Samisk

Journalistforbund sitt årsmøte og seminar, Inari, Finland, 30.03-01.04.2001.

 

2001:   «Tekstreklame. Noen aktuelle spørsmål«.  Foredrag m/debatt, seminar for tillitsvalgte

i Sogn og Fjordane Journalistlag, Førde 21.05.2001.

 

2001:   «Lever riksmediene av tyveri?»  Innlegg/deltakelse i paneldebatt på Media 2000

(Nordiske Mediedager)  i Bergen.

 

2001:  «Etikk i lokalradioen«.  Foredrag på Nasjonal konferanse for lokalradio, Stavern 10.-

12.august 2001.

 

2001:  «Er det konflikt mellom informasjonsrådgiverens og journalistens yrkesetikk

Innlegg + debatt på medlemsmøte i Norske Informasjonsrådgiveres forening, Oslo (hos Burson-Marsteller), 26.september 2001.

 

2001:  «Hvem er jeg?  Hvor går jeg?  Og hvor våkner jeg i morgen?  Om journalisters

selvbilde og fremtidstro.»   Innlegg på seminaret «Digital Kringkasting», Høgskulen i Volda.

 

2000:  SKUP-konferansen i Ålesund, foredrag og debatt: «Skammens telt» (om Hedrum-

saken).

 

2000:  Stabs- og hovedfagseminar, Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen:

Hedrum-saken.

 

2000:   ”Journalistiske ideal under press”. Innlegg på nasjonalt seminar ”Digital

kringkasting”, Volda 2.-3.november 2000.

 

1999:  Innledning/debatt Møre og Romsdal Journalistlag, åpent temamøte:  «Ulykker og

 media«. Ålesund 28.01.1999.

 

1999:  Innledning/debatt Institutt for medievitenskap UiB, fagdag: «Mediefeltet endrer seg –

           endrer medievitenskapen seg?». Bergen, 27.08.1999.

 

1999:  Innledning/debatt Hell-konferansen, Trøndelag Journalistlag:  «I lomma på

           annonsørene?» Stjørdal, 14.02.1999.

 

1999:  Tverrfaglig forskningsseminar for ansatte ved HVO:  ”Grunnlagsetiske normmodeller

            og journalistisk moral”

 

1999:  Samling for lærere i mediekunnskap i videregående skole i Hordaland:  «Godt

           kildearbeid – skoleavisens grunnmur«. Bergen, 13.04.1999.

 

1998:  Foredrag på Landskonferansen i Norsk Journalistlag, Oslo: «Nye tekstreklameregler«.

 

1998:  Foredrag på landsmøte i Landslaget for Lokalaviser, Haugesund: «Tekstreklame og

           sponsing i lokalavisene».

 

1998:  Foredrag på landsmøte i Norsk Lokalradioforbund,  Bergen: «Er journalister til

           salgs?»

 

1998:  Foredrag, årsmøte i Sogn og Fjordane Journalistlag:  ”Hvorfor har folk så lav tillit til 

           journalistene?

 

1998:  Foredrag på Fagpressens Åpen Dag, Oslo: «Tekstreklame i fagpressen«.

 

1998:  Innledning/debatt på Norsk Redaktørforenings vårmøte,  Oslo: Nye regler om

           mediesponsing?

 

1998:  Foredrag i Hedmark og Oppland Journalistlag, Hamar: ”Den nye tekstreklame-

          plakaten”.

 

Tidligere, blant annet: Medietreningskurs for Telenor, Ålesund kommune, ordførere på Nordvestlandet, Legeforeningen i Stavanger. Seminarer om journalistikk i ulike redaksjoner m.m.

 

– – – – –

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s